معرفی

مشخصات فردی

حسین عارف آذر

نام - نام خانوادگی : حسین   عارف آذر

پست الکترونیکی : h_arefazar@azad.ac.ir

دانلود فایل رزومهدانلود فایل رزومه

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : فیزیک
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : دانشگاه شهید بهشتی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : فیزیک گرایش اتمی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : دانشگاه وین -اطریش

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : فیزیک گرایش هسته ای
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : دانشگاه وین -اطریش

سوابق اجرایی

مدیریت گروه فیزیک به مدت 12 سالعضویت در مجامع و انجمن های ملی و بین المللی

تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : فیزیک

محل خدمت : گروه فیزیک دانشکده فنی واحد جنوب

مرتبه علمی : استادیار

پایه : 18

سمت اجرایی در دانشگاه : هییت علمی

نوع استخدام : قطعی رسمی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1374-02-05

حسین عارف آذر
حسین عارف آذر

محل خدمت :
    گروه فیزیک دانشکده فنی واحد جنوب
مرتبه علمی :
    استادیار
^